Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Įstatai

LIETUVOS ŠAUDYMO Į LAUKO TAIKINIUS ASOCIACIJA

1. BENDROJI DALIS 

1.1. LIETUVOS ŠAUDYMO Į LAUKO TAIKINIUS ASOCIACIJA , toliau vadinama “asociacija”, yra savanoriška fizinių ir/arba juridinių asmenų asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. 
1.2. Asociacijos pavadinimas anglų kalba: LITHUANIAN FIELD TARGET SHOOTING ASSOCIATION. 
1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia Asociacijos įstatais. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir įstatuose. 
1.4. Asociacijos teisinė forma – asociacija. 
1.5. Asociacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. 
1.6. Asociacija turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją, bei valiutinę sąskaitas. 
1.7. Asociacija įsteigta neribotam laikui. 
1.8. Asociacijos buveinės adresas: I. Kanto al. 8-4, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
1.9. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

2. VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI 

2.1. Asociacijos tikslai: 
2.1.1. Vystyti, skatinti, tobulinti, puoselėti, šaudymą pneumatiniais ginklais į lauko taikinius. 
2.1.2. Organizuoti šaudymo pneumatiniais ginklais į lauko taikinius varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ir kitus su šaudymu į lauko taikinius pneumatiniais ginklais susijusius renginius; ruošti metodinius nurodymus ir informacinius biuletenius ir kitus leidinius asociacijos ir jos narių veiklos klausimas. 
2.1.3. kaupti informaciją šaudymo į lauko taikinius pneumatiniais ginklais teorijos ir metodikos klausimais, taip pat konsultuoti šiais klausimais. 
2.1.4. atstovauti asociacijai valstybės institucijose, bei įstaigose; 
2.1.5. tenkinti svarbiausius asociacijos socialinius, kultūrinius, bei ūkinius poreikius; 
2.1.6. visomis įstatymų nustatytomis priemonėmis atstovauti, ginti, bei tenkinti savo narių interesus. 
2.2. Siekdama savo tikslų Asociacija: 
2.2.1. buria asociacijos narius bendrai veiklai; 
2.2.2. organizuoja visus renginius, diskusijas asociacijos narius dominančiais klausimais; 
2.2.3. bendradarbiauja su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis. 
2.2.4. bendradarbiauja su mokslo, kultūros ir kitomis įstaigomis; 
2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose; 
2.2.6. gina asociacijos narių teises ir interesus; 3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija įstatymų numatyta tvarka turi teisę: 
3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus bei uždavinius; 
3.1.2. organizuoti, vesti seminarus, kursus, įvairius mokymus, teikti kitas mokymo paslaugas; 
3.1.3. ruošti publikacijas, įvairius leidinius ir juos platinti; 
3.1.4. organizuoti, dalyvauti įvairiuose projektuose renginiuose, konferencijose; 
3.1.5. pirkti ar kitaip įgyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti; 
3.1.6. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 
3.1.7. gauti labdarą ir paramą (lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių, visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų); 
3.1.8. turėti atsiskaitomąsias ir užsienio valiutos sąskaitas banke, taip pat valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje; 
3.1.9. jungtis į nepelno siekiančias organizacijas ir išstoti iš jų; 
3.1.10. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 
3.1.11. užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines (nevalstybines) organizacijas; 
3.1.12. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais; 
3.1.13. nutraukti savo veiklą; 
3.2. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka. 

4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Asociacijos nariai yra aktyviai dalyvaujantys asociacijos veikloje Lietuvos Respublikos ir/arba užsienio fiziniai ir/arba juridiniai asmenys, užsiregistravę asociacijos valdybos patvirtinta tvarka; 
4.2. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai ypač nusipelnę asociacijai. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu; 
4.3. Asociacijos nariai turi teisę: 
4.3.1. dalyvauti asociacijos veikloje ir gauti informaciją apie ją; 
4.3.2. rinkti ir būti renkamiems į asociacijos vadovaujančius organus; 
4.3.3. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl asociacijos veiklos; 
4.3.4. steigti iniciatyvos grupes atskiriems projektams, atitinkantiems asociacijos tikslus; 
4.3.5. savo noru atsisakyti narystės asociacijoje; 
4.3.6. turi kitas teisės aktuose numatytas teises. 
4.4. Asociacijos narių pareigos; 
4.4.1. laikytis asociacijos įstatuose nurodytų nuostatų; 
4.4.2. padėti įgyvendinti asociacijos tikslus ir uždavinius; 
4.4.3. mokėti nario mokestį (pradinį ir kasmetinį); 
4.4.4. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje; 
4.4.5. dalyvauti asociacijos narių visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu; 
4.5. Asociacijos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys asociacijos tikslams bei veiklai ir savanoriškai, teisėtai remiantys ją materialiai. Rėmėjai turi teisę dalyvauti visuose asociacijos renginiuose patariamuoju balsu; 


5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS 

5.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir/arba užsienio fiziniai ir/arba juridiniai asmenys, pareiškę norą tapti nariais, savanoriškai dalyvaujantys asociacijos veikloje, pripažįstantys jos įstatus. 
5.2. Norintis tapti asociacijos nariu asmuo turi parašyti prašymą ir pateikti jį asociacijos valdybai kartu su pasižadėjimu laikytis įstatų ir/ar užpildyta anketa, kurios formą tvirtina asociacijos valdyba. Prie pareiškimo turi būti pridėta mažiausiai dviejų jau esamų asociacijos narių rekomendacijos. Asociacijos valdyba išnagrinėja prašymą per 60 dienų ir apie sprendimą praneša prašiusiam asmeniui asmeniškai. 
5.3. Asociacijos valdyba gali atsisakyti priimti asmenį į asociacijos narius, jeigu: 
5.3.1. asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos; 
5.3.2. nepateikė visų dokumentų, išvardintų asociacijos įstatų 5.2. punkte; 
5.3.3. buvo pašalintas iš Asociacijos narių už savo pareigų nevykdymą ar žalos asociacijai padarymą; 
5.3.4. neatitinka Asociacijos įstatų 4.1 punkte keliamų reikalavimų. 
5.3.5. dėl kitų svarbių priežasčių; 
5.4. Narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, padavęs pirmininkui prašymą. 
5.5. Narys gali būti pašalinamas iš asociacijos tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu: 
5.5.1. jeigu nario elgesys yra netinkamas, kenkia asociacijos garbei, daro materialinę žalą, nesiderina su moralės normomis, pažeidžia asociacijos įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus; 
5.5.2. nesumokėjus stojamojo ar nario mokesčio nustatytu terminu; 
5.5.3. jeigu yra kitos svarbios priežastys. 
5.6. Tiek išstojimo, tiek pašalinimo iš asociacijos atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

6. ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, ATSKAITOMYBĖ 

6.1. Asociacijoje yra visuotinis narių susirinkimas. 
6.2. Asociacijos valdymo organai yra: 
6.2.1. valdyba – kolegialus valdymo organas, 
6.2.2. pirmininkas – vienasmenis valdymo organas. 
6.3. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama. 

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas 
6.4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus. Susirinkimą šaukia valdyba. 
6.5. Pranešimai apie visuotinį narių susirinkimą bei jo darbotvarkė viešai skelbiami dienraštyje “Lietuvos Rytas”, kai viešo skelbimo reikalauja imperatyvios įstatymo normos. Kitais atvejais skelbimai kabinami asociacijos skelbimų lentoje, kuri yra asociacijos buveinėje, ar įteikiami pasirašytinai ar išsiunčiami registruotu paštu. 
6.6. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas pareikalavus 1/3 narių arba valdybos iniciatyva. 1/3 Narių turi raštu kreiptis į valdybą, nurodydami tokio susirinkimo sušaukimo priežastis, pateikti susirinkimo darbotvarkę. Valdybai nesušaukus visuotinio narių susirinkimo, 1/3 narių, pareikalavę sušaukti visuotinį narių susirinkimą, gali jį sušaukti patys. Susirinkimas šaukiamas 6.5. punkte nurodyta tvarka. Susirinkimo sprendimai laikomi priimti, pagal 6.9 punkto reikalavimus. 
6.7. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. 
6.8. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės. 
6.9. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl asociacijos įstatų keitimo ar dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 
6.10. Sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo ar dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. 
6.11. Tais atvejais, kai renkami valdybos nariai, kiekvienas asociacijos narys turi vieną balsą, kurį gali atiduoti už vieną kandidatą (išskyrus už save patį). Į valdybą išrenkami trys daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jeigu rinkimuose du asmenys gauna po lygų balsų skaičių, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris asociacijos nariu yra ilgesnį laiko tarpą. 
6.12. Asociacijos pirmininką iš valdybos narių renka visuotinis narių susirinkimas. Pirmininku tampa daugiausiai balsų gavęs valdybos narys. Jeigu rinkimuose du asmenys gauna po lygų balsų skaičių, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris asociacijos nariu yra ilgesnį laiko tarpą. 
6.13. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. 
6.14. Jeigu visuotinis narių susirinkimas nenusprendžia kitaip, balsavimas vyksta atvirai. 
6.15. Visuotinis narių susirinkimas: 
6.15.1. keičia asociacijos įstatus; 
6.15.2. renka ir atšaukia valdybą; 
6.15.3. renka ir atšaukia pirmininką; 
6.15.4. nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 
6.15.5. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
6.15.6. tvirtina asociacijos narių priėmimą ir juos pašalina iš asociacijos; 
6.15.7. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 
6.15.8. sprendžia ir kitus asociacijų įstatyme ir įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos. 
6.16. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami. 

Asociacijos valdyba 
6.17. Asociacija turi kolegialų valdymo organą – valdybą. Asociacijos valdyba, susidedanti iš trijų asmenų, renkama penkerių metų laikotarpiui visuotinio narių susirinkimo. Tie patys valdybos nariai gali būti išrenkami neribotam kadencijų skaičiui. 
6.18. Asociacijos valdyba už asociacijos veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui, pateikdama metinę ataskaitą. 
6.19. Valdyba: 
6.19.1. šaukia visuotinius narių susirinkimus, įgyvendina jų nutarimus; 
6.19.2. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 
6.19.3. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus; 
6.19.4. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą; 
6.19.5. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka; 
6.19.6. teikia pasiūlymus dėl asociacijos narių priėmimo ir pašalinimo iš asociacijos; 
6.19.7. formuoja asociacijos biudžeto nuostatas; 
6.19.8. nustato vykdomųjų struktūrų funkcijas, išlaikymo išlaidas; 
6.19.9. nustato, kaip bus naudojamos lėšos; 
6.19.10. atsako už asociacijos finansinę veiklą; 
6.19.11. teikia įstatų papildymo ir pakeitimo pasiūlymus; 
6.19.12. atlieka kitas įstatuose ir įstatymuose nustatytas funkcijas. 
6.20. Valdybos sprendimai gali būti priimami, jeigu dalyvauja nors du valdybos nariai. 
6.21. Valdybos sprendimas yra teisėtas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 dalyvaujančių valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. 
6.22. Valdybos nariai balsuoja atviru balsavimu. 
6.23. Kiekvienas valdybos narys turi teisę sušaukti valdybos posėdį. 
6.24. Valdybos posėdžiai protokoluojami. 
6.25. Valdyba iki gegužės 1 d. turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 
6.25.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 
6.25.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 
6.25.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė; 
6.25.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 
6.25.5. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas. 
Asociacijos pirmininkas 
6.26. Asociacija turi vienasmenį valdymo organą – asociacijos pirmininką. Asociacijos pirmininkas turi būti renkamas iš valdybos narių. Kartu jis yra ir valdybos pirmininkas. Asociacijos pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas valdybos kadencijos laikotarpiui. Tas pats asmuo gali būti perrenkamas neribotam kadencijų skaičiui. 
6.27. Asociacijos pirmininkas: 
6.27.1. atstovauja asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir valdžios institucijomis, asociacijos vardu sudaro sandorius; 
6.27.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 
6.27.3. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 
6.27.4. atsako už dokumentų, duomenų bei kitos juridinių asmenų registrui teiktinos informacijos pateikimą laiku juridinių asmenų registrui; 
6.27.5. tvarko asociacijos narių sąrašą; 
6.27.6. sprendžia kitus klausimus, susijusius su asociacijos veikla. 

7. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS 

7.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir asociacijos įstatuose; 
7.2. Asociacijos lėšas sudaro: 
7.2.1. įstatuose numatyti narių mokesčiai; 
7.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų pervestos, dovanotos (paaukotos) lėšos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose; 
7.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos; 
7.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas visuomeninių organizacijų lėšas; 
7.2.5. skolinto kapitalo lėšos; 
7.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos. 
7.3. Asociacija turi paramos gavėjo statusą. 
7.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams. 
7.5. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 
7.6. Valstybinės institucijos ar kiti valdžios organai gali skirti lėšų asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitoms tikslinėms programoms įgyvendinti, bei kitais teisės aktų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik pagal valstybinės institucijos nurodytą paskirtį ir patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus. 

8. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA 

8.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai skelbiami ir/ar pateikiami jų adresatams įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais, o jei tokios sąlygos ir/ar terminai nenustatyti - vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Kai Asociacijos pranešimai ir skelbimai yra adresuojami Asociacijos nariams, jie siunčiami registruotais laiškais arba įteikiami pasirašytinai, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis. 
8.2. Tais atvejais, kai pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”. 

9. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA 

9.1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. 
9.2. Asociacijos nariui raštu pareikalavus Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių narių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Asociacijos organų sprendimai. 
9.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų. 

10. ASOCIACIJOS FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

10.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti įstaigos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. 
10.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. 
10.3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine-ūkine ar kita veikla, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacijos atsako visu savo turtu subsidiariai. 
10.4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose. 
10.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas-direktorius. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės už šiuos sandorius, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka. Apie filialo ir atstovybės veiklą vadovas atsiskaito Asociacijos vadovui ir visuotiniam narių susirinkimui 

11. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS 

11.1. Sprendimus dėl asociacijos reorganizavimo, padalijant į kelias naujas organizacijas ar prisijungiant prie kitos asociacijos, turi teisę priimti tik asociacijos narių visuotinis susirinkimas – 2/3 dalyvaujančių asociacijos narių sprendžiamųjų balsų dauguma; 
11.2. Jeigu asociacija pertvarkoma padalijant ją į kelias naujas asociacijas, jos lėšos ir turtas paskirstomas naujoms asociacijoms asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, kuris priimamas kartu su sprendimu dėl asociacijos reorganizavimo. 
11.3. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas, spręsdamas asociacijos pertvarkymo padalijimo būdu klausimą, kartu sprendžia, koks bus naujos asociacijos pavadinimas ir kokią ji naudos simboliką; 
11.4. Jeigu asociacija prisijungia prie kitos asociacijos, jos turtas atitenka asociacijai, prie kurios prisijungia. 

12. ASOCIACIJOS VEIKLOS SUSTABDYMAS 

12.1. Asociacijos veikla gali būti nutraukta: 
12.1.1. asociacijos narių visuotiniame susirinkime, įstatuose numatyta tvarka, priėmus sprendimą nutraukti veiklą; 
12.1.2. teismui priėmus sprendimą nutraukti asociacijos veiklą 
12.2. Pasibaigus asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus likviduojamos asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai arba kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi naikinamos asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių asociacijų nėra – kitoms asociacijoms arba labdaros organizacijoms, bei labdaros ir paramos fondams. 

13. ASOCIACIJOS VEIKLOS GARANTIJOS 

13.1. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. 

14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

14.1. Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi asociacijos valdyba ir asociacijos narių visuotinis susirinkimas; 
14.2. Asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus priima ir tvirtina asociacijos narių visuotinis susirinkimas daugiau kaip 2/3 dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma; 
14.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka. 

15. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

15.1. Asociacijos ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis asociacijos narių susirinkimas. 
15.2. Revizijos komisija sudaro 3 nariai ir ją renka visuotinis asociacijos narių susirinkimas 2 metų kadencijai. 
15.3. Revizijos komisija kontroliuoja asociacijos veiklą: 
15.3.1. tikrina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, bei kitus buhalterinius-finansinius veiklos dokumentus; 
15.3.2. atlieka bet kokius asociacijos veiklos patikrinimus asociacijos narių visuotinio susirinkimo, asociacijos valdybos ar pirmininko pavedimu; 
15.3.3. artimiausiame asociacijos visuotiniame susirinkime arba asociacijos valdybos posėdyje praneša apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus; 
15.3.4. asociacijos pirmininkas ir asociacijos valdyba privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus asociacijos dokumentus. 

Šiais įstatais neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Įstatai pasirašyti 2005 m. d. 


Asociacijos pirmininkas Aleksandr Tarasenko

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo