Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 2023-02-05, 12:45 pmAtsakyti į temą  [ 1 pranešimas ] 
 FIZ.ASM. GINKLŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKL 
Autorius Žinutė
Site Admin
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: 2010-09-02, 10:28 am
Pranešimai: 115
Standartinė FIZ.ASM. GINKLŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKL
FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLĖS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... _id=460595

Atkreiptinos vietos: {komentuojam, gal ka papildyti?}
2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas – nustatyta tvarka atliekami veiksmai, susiję su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimu (ginklų perregistravimu).
Neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) Įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus.

30. Asmenys B ar C kategorijos (Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytus ginklus) ginklus, šaudmenis įsigyja Ginklų fonde prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) arba įmonėse, turinčiose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, ar per tarpininkus (toliau – prekybininkai ginklais). Asmenys C kategorijos (Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytus ginklus) ginklus, šaudmenis įsigyja pas prekybininkus ginklais pateikę neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus. Asmenys, gavę leidimą įvežti (išvežti) ginklus, juos gali įsigyti ir užsienio valstybėse.

36. Ginklas registruojamas, jeigu leidimo įsigyti ginklą C dalis yra tinkamai įforminta, joje įrašyti duomenys atitinka ginklo duomenis. Fizinio asmens įsigyti C kategorijos ginklai, nurodyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, teritorinėje policijos įstaigoje registruojami po to, kai gaunama informacija iš subjektų, turinčių teisę prekiauti šiais ginklais. Asmeniui įsigijus užsienio valstybėje C kategorijos ginklą, nurodytą Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, jis registruojamas po to, kai asmuo pateikia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, ginklą ir įsigijimą pateisinančius dokumentus.

IX. NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ ĮSIGYTI IR LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS (ĮSTATYMO
5 STRAIPSNIO 5–8 PUNKTAI) IŠDAVIMAS AR PANAIKINIMAS

49. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus (3 priedas), pagal gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai pateikia:
49.1. prašymą (1 priedas);
49.2. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
49.3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
49.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
50. Pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitus šių taisyklių 49 punkte nurodytus dokumentus priėmęs pareigūnas padaro šių dokumentų kopijas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją, kad prašymas gautas. Patvirtinime taip pat nurodoma, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, nurodoma sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad priimtas teigiamas sprendimas.
51. Pareigūnas, priimantis dokumentus, pasidaro šių taisyklių 49.4 punkte nurodyto dokumento kopiją, patvirtina savo parašu, o dokumento originalą grąžina pareiškėjui. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, Vidaus reikalų ministerijos ir policijos informacinėse sistemose sutikrina pareiškėjo duomenis. Jeigu trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 10 dienų juos turi pateikti, priešingu atveju patikrinimai neatliekami, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena.
52. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, priėmęs dokumentus pareigūnas organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas įsigyti ginklą pareiškėjui galėtų būti neišduodamas.
53. Pareiškėjas tikrinamas, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmuo:
53.1. ar pareiškėjas teistas (neteistas), baustas (nebaustas) administracinėmis nuobaudomis, ar pareiškėjui pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, tikrina pareigūnas, naudodamasis Vidaus reikalų ir policijos informacinėmis sistemomis ar kitomis programinėmis priemonėmis, užpildydamas prašymo (1 priedas) antrą pusę. Šalia įrašo (žymos) apie patikrinimą pasirašo patikrinimą atlikęs pareigūnas. Jeigu atitinkamos informacijos apie pareiškėją nėra, daromas įrašas (žyma) „Informacijos nėra“. Jeigu pareiškėjas buvo (yra) teistas (-i), baustas (-i) administracine nuobauda, jam taikomos Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo priemonės ar yra duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, prašymo antroje pusėje daromas įrašas (žyma) „Informacija apie anketoje nurodytus asmenis pridedama, ____ lapas (-ai)“ ir prie anketos pridedama iš duomenų bazių atspausdinta informacija, kuri patvirtinama pareigūno, atlikusio patikrinimą, parašu. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) leidimą įsigyti ginklą, privaloma patikslinti ar papildyti informaciją;
53.2. ar pareiškėjas per pastaruosius 3 metus baustas už šiurkščius teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimus, tikrinama pateikiant paklausimą (el. paštu ar kitomis priemonėmis) regiono aplinkos apsaugos departamentui, esant galimybei, tikrinama policijos informacinėje sistemoje. Paklausimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui gauti, pateikimo teritorinei policijos įstaigai dienos.
54. Jeigu atlikus patikrinimus gaunama informacija, kuri nėra pagrindas taikyti teisės įsigyti ar turėti ginklus apribojimus (Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), tačiau remiantis ja galima numanyti, kad pareiškėjas gali būti padaręs kitų teisėtvarkos pažeidimų ar gali turėti sveikatos problemų, būtina atlikti papildomus patikrinimus (pvz., pateikti paklausimą kitoms teritorinėms policijos įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms, kitoms institucijoms, apklausti asmenis).
55. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų šių taisyklių 49 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Prie medžiagos gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus (3 priedas) paprastai išduodamas tą pačią dieną kaip ir sprendimas. Šiame leidime ginklų duomenys neįrašomi.
56. Remiantis patikrinimo rezultatais ir šių taisyklių 49 punkte nurodytais dokumentais, surašomas sprendimas (6 priedas) dėl neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus (3 priedas). Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Pareiškėjams, kurie turi galiojančius leidimus laikyti (nešiotis) ginklus, teritorinė policijos įstaiga neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, nepildydama naujo sprendimo, išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Pakartotiniai patikrinimai neatliekami.
57. Išduoti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus atsisakoma Įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje, 17 straipsnyje nurodytais atvejais, taip pat jei netenkinami Įstatymo 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Sprendimas atsisakyti išduoti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma) ir patvirtintas teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.
58. Apie teritorinės policijos įstaigos vadovo sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo raštu informuojamas pareiškėjas. Jeigu priimtas sprendimas išduoti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, siunčiamame rašte nurodoma, kad pareiškėjas turi sumokėti valstybės rinkliavą, mokėtinos valstybės rinkliavos dydis ir įmokos kodas.
59. Neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas:
59.1. asmens prašymu;
59.2. mirus leidimą turėjusiam asmeniui;
59.3. atsiradus Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 9 ir 11 punktuose nurodytoms sąlygoms;
59.4. kai asmuo naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;
59.5. asmeniui dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimo praradus savo ginklą;
59.6. kai neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus buvo įgytas sąmoningai pateikus klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus.
60. Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo pagrindas yra aplinkybes, dėl kurių gali būti panaikinamas leidimas, patvirtinanti medžiaga. Ja remiantis ir priimamas sprendimas. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo surašomas laisva forma, jį tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
61. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja asmenį, kuriam leidimas panaikintas. Jei asmuo pageidauja, teritorinė policijos įstaiga privalo jam pateikti sprendimo kopiją. Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimas įsigalioja iš karto po sprendimo jį panaikinti priėmimo, nors jis ir ginčijamas.
62. Panaikinus neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
63. Ginklai, šaudmenys realizuojami, perdirbami ar sunaikinami šių taisyklių XV skyriuje nustatyta tvarka.

_________________
A koks skirtumas su kokiu šautuvu nepataikyt?


2011-08-09, 5:57 pm
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 1 pranešimas ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007